توییت حکیم دکتر روازاده درباره جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام اسلامی ایران:«در زمانیکه ‎کرونا به بهانه ای برای قرنطینه و حبس کودکان و نوجوانان در خانه ها تبدیل شد، دشمنان از طریق فضای مجازی ذهن آنها را با شبهه، مطالبات کاذب و پوچ تسخیر کرد تا در ‎جنگ ترکیبی اخیر آنها را به میدان بیاورد. […]

توییت حکیم دکتر روازاده درباره جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام اسلامی ایران:«در زمانیکه ‎کرونا به بهانه ای برای قرنطینه و حبس کودکان و نوجوانان در خانه ها تبدیل شد، دشمنان از طریق فضای مجازی ذهن آنها را با شبهه، مطالبات کاذب و پوچ تسخیر کرد تا در ‎جنگ ترکیبی اخیر آنها را به میدان بیاورد.
پیروزی نظام در این میدان آخرین امید دشمن به براندازی را نابود کرد.»