دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کند

دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کند