واکنش یک نوزاد به أشهَدُ أَنّ عَلیاً ولی‌َّالله اذان

واکنش یک نوزاد به أشهَدُ أَنّ عَلیاً ولی‌َّالله اذان