اسلام پرده‌نشینی برای زن را نمی‌پسندد و حضور او را در اجتماع می‌خواهد؛ حقوقی برابر با تکالیف علمی و سیاسی زن وقتی میخواهد در جامعه ظاهر شود باید با حیثیت انسانی خودش ظاهر شود، نه با تای تانیث

اسلام پرده‌نشینی برای زن را نمی‌پسندد و حضور او را در اجتماع می‌خواهد؛ حقوقی برابر با تکالیف علمی و سیاسی

زن وقتی میخواهد در جامعه ظاهر شود باید با حیثیت انسانی خودش ظاهر شود، نه با تای تانیث