شلوغی هایی که الان در ایران وجود دارد بزرگترین فرصت است/وقتی می‌گوییم حمله به ایران، منظور این نیست که ۴۰۰ هواپیما به ایران بروند و حمله کنند/این بخشی از آن است، دست‌کم ۷ تا ۱۰ پارامتر مختلف هست که می‌شود با آنها به ایران حمله کرد/پارامترهایی مثل سایبری، روانی، فروپاشی نظام، حمایت از اپوزیسیون ایران، […]

شلوغی هایی که الان در ایران وجود دارد بزرگترین فرصت است/وقتی می‌گوییم حمله به ایران، منظور این نیست که ۴۰۰ هواپیما به ایران بروند و حمله کنند/این بخشی از آن است، دست‌کم ۷ تا ۱۰ پارامتر مختلف هست که می‌شود با آنها به ایران حمله کرد/پارامترهایی مثل سایبری، روانی، فروپاشی نظام، حمایت از اپوزیسیون ایران، حمایت از شلوغی ها، ضربه به اقتصاد و….
v