اتحادیه مرغداران
بیانیه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ۱۸ دی ۱۳۹۶

بیانیه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی

🔸بیانیه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در مورد مشکلات بخش 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف