دانشکده پزشکی ربع رشیدی
تاریخ پزشکی در ایران: از دارالشفا یا دانشکده پزشکی ربع رشیدی چه می دانید؟ ۱۱ مهر ۱۴۰۰

تاریخ پزشکی در ایران: از دارالشفا یا دانشکده پزشکی ربع رشیدی چه می دانید؟

🟠 حدود ۷۰۰ سال پیش در تبریز، دانشگاهی به‌نام رشیدالدین فضل‌الله همدانی ایجاد شد. 🟠 رشیدالدین وزیر غازان خان از حکمرانان وقت آن دیار بود. در آن زمان این دانشگاه شامل چهار دانشکده بود که در چهارطرف آن قرار داشت و اربع یا چهار عربی را به خود اختصاص داد و این مکان به نام […]