دولت تدبیر و امید!!
دو هزار روز تا تدبیر دولت حسن روحانی ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

دو هزار روز تا تدبیر دولت حسن روحانی

شما که اینجوری گفتید تو اتاق فکرتون!!!!….   دو هزار روز تا تدبیر دولت حسن روحانی!