ابعاد پیچیده و خطرناک سند ۲۰۳۰ و ارتباط آن با طرح ترسبب کربن و تهدید امنیت غذایی؛ مسئولین مراقب باشند!  🔹با توجه به اینکه مشخص شد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ تنها دربخش آموزشی و فرهنگی نبوده و در موضوعاتی مانند توسعه روستایی، کشاورزی و محیط زیست نیز اهداف اصلی و فرعی مشخصی دارد؛ درراستای این […]

 ابعاد پیچیده و خطرناک سند ۲۰۳۰ و ارتباط آن با طرح ترسبب کربن و تهدید امنیت غذایی؛ مسئولین مراقب باشند! 

🔹با توجه به اینکه مشخص شد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ تنها دربخش آموزشی و فرهنگی نبوده و در موضوعاتی مانند توسعه روستایی، کشاورزی و محیط زیست نیز اهداف اصلی و فرعی مشخصی دارد؛ درراستای این موضوعات، طرح بین المللی ترسیب کربن که قدمتی بیش از ۱۸ سال در کشور دارد، مبنی بر آرمان‌های توسعه هزاره سوم و در ادامه آن در راستای سند اهداف ۲۰۳۰ در کشور در حال اجرا است. در ادامه به پیاده سازی اهداف اقتصادی و فرهنگی سند ۲۰۳۰ در قالب این طرح پرداخته خواهدشد.

🔹اهدافی همچون تغییر الگوی کشت از محصولات استراتژیک به سمت گیاهان غیرضروری، ترویج خروج دام از مراتع ، تغییر ژنتیک و همچنین ترویج پرورش پرواری دام به جای پرورش چرایی به بهانه‌هایی همچون خشکسالی و کمبود آب، کشاورزی‌پایدار، حفاظت از محیط‌ زیست و جلوگیری از بیابان‌زایی که در سند ۲۰۳۰ آمده است از مهم‌ترین اقداماتی است که در فرآیند اجرای طرح ترسیب‌کربن در روستاهای کشور دنبال می‌شود.

🔹همچنین تاکید بیش از حد سند ۲۰۳۰ در بند ۳۳ بیانیه کلی و اهداف خرد ۸.۸، ۱۲-ب و ۱۴.۷، به اجرای سیاست‌های گردشگری پایدار و محصولات محلی از دیگر اقداماتی است که در طرح بین‌المللی ترسیب کربن با عنوان ایجاد مشاغل جایگزین دنبال می‌شود. تاکید بر تضمین پایداری محیط‌زیست به عنوان آرمان هفتم سندتوسعه هزاره سوم و تغییر اقلیم در پیشگفتار،بند ۱۴ از جهان امروز ما، بند  ۳۱ ،۳۲ و ۳۴ دستور کار جدید و اهداف خرد ۲-۴ و ۱۱-ب از سندتوسعه پایدار ۲۰۳۰ از موارد دیگری است در طرح بین المللی ترسیب کربن با عنوان مقابله با گرمایش کره زمین و تغییراقلیم دنبال می شود.

🔹تاکید بر توانمندسازی زنان روستایی منطبق بر آرمان سوم سندتوسعه هزاره سوم، هدف اصلی پنجم سندتوسعه پایدار ۲۰۳۰ مبنی بر دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران و اهداف خرد ۴-۱، ۳-۲، ۸-۵، ۸-۸ و ۱۳-ب است که به صورت ویژه در طرح بین المللی ترسیب کربن دنبال شده و حتی برخی از حمایت های مالی صندوق جهانی محیط زیست (GEF) مخصوص این امر اختصاص داده می‌شود و مستقیما به گروه‌های توسعه روستایی زنان شکل گرفته در فرآیند طرح، تعلق می‌گیرد.

🔹تاکید بر سلامت مادران نیز از موضوعاتی است که در آرمان چهارم و پنجم سندتوسعه هزاره سوم و همچنین اهداف خرد ۲-۲، ۱-۳ و ۵-۶ سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ آمده است که در روستاهایی که طرح بین المللی ترسیب کربن در آن ها اجرایی می‌شود، با برگزار کردن کلاس هایی با عنوان تنظیم خانواده دنبال می‌شود.

 

📚 منبع :  واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف