قانون جدا کردن بذر تنباکو ۱۴ مهر ۱۴۰۰

قانون جدا کردن بذر تنباکو

🟣 و از آن گذشته، اگر در یک کیسه تنباکو، یک ناخنک بماند، تمام کیسه را خراب و فاسد می کند. 🟣 ودر ساقه و نهال تنباکو بیشتر از پنج تا هفت برگ نمی گذارند باشد، اضافه آن برگ ها را قطع می کنند و نمی گذارند نهال تنباکو بزرگ شود و باعث کم قوتی […]

کشت گندم ۱۱ مهر ۱۴۰۰

کشت گندم

نوع زراعت تنباکو ۱۰ مهر ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو

کشاورزی
زمان های کاشت درخت ۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۰

زمان های کاشت درخت ۳

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:  #زمانهایکاشت_درخت ۳ ☑️ باید درماهی که نیکواست درخت کاشته شود. ☑️ باید که از بین برند. و گیرنده هردو مبارک باشد. ☑️ زمان کاشت درخت، ماه بایدنورانی باشد تا درخت،خشک نشود. ☑️ باید خداوند ناظرماه باشد تاصاحب آن درخت بتواند ازدرخت منفعت ببرد. ☑️ باید که ستارۀ […]

زمان های کاشت درخت ۲ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

زمان های کاشت درخت ۲

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #زمانهایکاشت_درخت ۲* ✔️ ماه باید در آسمان باشد تا آن درخت به خوبی رشد کند و بلند شود. ✔️ باید ماه در آسمان باشد تا درخت سریع تر رشد کند. ✔️ برای این که درخت میوه و ثمرش بهتر باشد باید در یک ماه مبارک باشد که […]

استحباب (مستحب بودن) آب دادن درخت ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

استحباب (مستحب بودن) آب دادن درخت

 آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:در استحباب (مستحب بودن) آب دادن درخت 🟢 از حضرت صادق(ع) نقل شده است که: هر کسی درخت سدر را آب دهد، این گونه است که مومنی را به هنگام تشنگی آب داده است. ✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۸

زمان های کاشت درخت ۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

زمان های کاشت درخت ۱

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #زمانهایکاشت_درخت ۱ 🔰  شرایط کاشت درخت که بیست شرط است:  🔹 ۱-کاشت درخت باید در ماه های آبی باشد: تیر، آبان، اسفند. 🔹 ۲-بهترین زمان برای کاشت درخت، اسفند ماه می باشد. 🔹 ۳-حکیم سنجری می گوید: ماه در آسمان باید ثابت باشد و بهترین ماه ها، […]

همکاری در آبیاری بین کشاورز و مالک زمین ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

همکاری در آبیاری بین کشاورز و مالک زمین

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #همکاری در #آبیاری بین #کشاورز و #مالک_زمین* 🔸 هنگامی که معامله ای بین کسی که درخت را در زمین کاشته و صاحب زمین انجام شده به ازای کاری که کشاورز انجام می دهد و زحمت آبیاری را به عهده می گیرد، 🔸 هنگام برداشت محصول بخشی از […]

ممنوعیت کاشت بذر پای درخت ۲ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

ممنوعیت کاشت بذر پای درخت ۲

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #ممنوعیتکاشتبذرپایدرخت ۲* 🔶 کشت تمامی غلات در نزدیکی درختان، باعث از بین رفتن درختان می شود. ولی کشت کردن باقلا در میان درختان، سبب از بین رفتن و بر طرف شدن چمن و علف های هرزه می شود البته به شرط این که کمی از تنۀ درختان […]

هرس کردن درخت ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

هرس کردن درخت

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:  #هرسکردندرخت ⚪️ بهتر است وقتی که درخت کوچک است قسمت هایی که اضافه و زائد است را قطع کنند که ساقۀ آن یکی باشد و قد آن راست و بلند و سر نهال از سه یا چهار شاخه بیشتر نشود.  ✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۴

ممنوعیت کاشت بذر پای درخت ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

ممنوعیت کاشت بذر پای درخت

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #ممنوعیتکاشتبذرپایدرخت* 💢 در بین درختان، غلات نباید کشت شود زیرا غلات قوت درخت را می گیرد و بخارات آن ها درختان را ضعیف می کند و اگر غلات را بگذارند تا بذر از آن بگیرند، بیشتر ضرر دارد.  ✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۵

هرس کردن با وسایل فلزی ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

هرس کردن با وسایل فلزی

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #هرسکردنباوسایلفلزی* 🟢 شاخه های زائد و اضافه را باید با دست قطع کنند و نباید با وسیلۀ فلزی مانند داس یا تبر قطع شود. 🟢 تا زمانی که نهال دو ساله نشده است باید مراقب بود که فلز و آهن به درخت نخورد، زیرا درخت ضعیف می […]

آب دادن به درخت ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

آب دادن به درخت

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #آبدادنبه_درخت* 🟠 در اول بهار و آخر پاییز باید باغ را آب فراوان بدهند و با بیل خاک آن را زیر و رو کرد. و اگر در زمین چمن و علف باشد، از زمین خارج کنند البته به طوری که ریشۀ آن کامل بیرون بیاید. 🟠 و […]