🔹 بر اساس شاخص خشکی، بیش از یک سوم وسعت ایران برای کشت دیم مناسب است!    📚 منبع :  واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 

🔹 بر اساس شاخص خشکی، بیش از یک سوم وسعت ایران برای کشت دیم مناسب است! 
 

📚 منبع :  واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف