این روزها افراد غربزده و اتوکشیده اظهار می‌دارند مردم را وارد جنگ غزه نکنید! این‌گونه سخنان برگرفته از همان تفکر دوران مذاکره است که می‌گفتند، الان زمان گفتمان است نه موشک! الحق که این ‌غربزد‌گان سرمایه رژیم صهیونیستی‌اند.

این روزها افراد غربزده و اتوکشیده اظهار می‌دارند مردم را وارد جنگ غزه نکنید! این‌گونه سخنان برگرفته از همان تفکر دوران مذاکره است که می‌گفتند، الان زمان گفتمان است نه موشک! الحق که این ‌غربزد‌گان سرمایه رژیم صهیونیستی‌اند.