توییت حکیم دکتر روازاده: آمریکا در زمان تجاوز به ویتنام حداقل ۲۷۰ میلیون بمب فقط رو سر لائوس ریخت. یعنی 5/2 میلیون تن بمب را خرج 5/2میلیون نفر کرد .

توییت حکیم دکتر روازاده: آمریکا در زمان تجاوز به ویتنام حداقل ۲۷۰ میلیون بمب فقط رو سر لائوس ریخت. یعنی ۵/۲ میلیون تن بمب را خرج ۵/۲میلیون نفر کرد . ولی آخرالامر با آن رسوایی از ویتنام و لائوس اخراج شد. وحشیگری‌های کنونی اسرائیل هم روزی به پایان می رسد و فلسطین سرانجام به فلسطینی‌ها بازخواهدگشت.