موضوعاتی که قبلا در بحـث FATF مطرح می‌کردند، حالت سـلطه‌گری داشت. جمهوری اسـلامی ایران آنها را نپذیرفت و در نهایت آن‌ها مجبور شـدند بخشـی از محدودیت‌هایی را کـه در قالب FATF وجود داشـت لغو کنند چرا که دیدند جمهوری اسـلامی ایران بدون در نظر گرفتن FATF کارهای خود را پیش می‌برد. پس بپذیریم که مقاومت […]

موضوعاتی که قبلا در بحـث FATF مطرح می‌کردند، حالت سـلطه‌گری داشت. جمهوری اسـلامی ایران آنها را نپذیرفت و در نهایت آن‌ها مجبور شـدند بخشـی از محدودیت‌هایی را کـه در قالب FATF وجود داشـت لغو کنند چرا که دیدند جمهوری اسـلامی ایران بدون در نظر گرفتن FATF کارهای خود را پیش می‌برد. پس بپذیریم که مقاومت جواب می‌دهد.