توییت حکیم دکتر روازاده :#خلیج_گرگان بزرگ‌ترین خلیج در #دریای_خزر، که یک مجموعه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی است و در سال ۱۹۷۶ از سوی #یونسکو به عنوان یکی از ذخایر زیست کره زمین معرفی شده

توییت حکیم دکتر روازاده :#خلیج_گرگان بزرگ‌ترین خلیج در #دریای_خزر، که یک مجموعه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی است و در سال ۱۹۷۶ از سوی #یونسکو به عنوان یکی از ذخایر زیست کره زمین معرفی شده متاسفانه طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در نتیجه کاهش سطح آب دریای خزر، تجمع رسوبات و بسته شدن مسیر کانال‌ها، #کاهش_بارندگی و افزایش تبخیر ۳۵ درصد از مساحت این خلیج خشک شد.اما امروز با تلاش‌های این دولت در حوزه زیست محیطی شاهد احیای این خلیج هستیم که جای تشکر و قدردانی دارد.