توییت حکیم دکتر روازاده : این #انتخابات حداقل دو تا پیروزی داشت. یکی شکست دشمن بیرونی در #جنگ_رسانه و دیگری شکست سنگین مدعیان جریان #اصلاحات در داخل. بر همگان معلوم شد این جریان برعکس سر و صدای زیادی که می‌کند سرمایه اجتماعی خود را به پای #روحانی سوزانده است.

توییت حکیم دکتر روازاده : این #انتخابات حداقل دو تا پیروزی داشت. یکی شکست دشمن بیرونی در #جنگ_رسانه و دیگری شکست سنگین مدعیان جریان #اصلاحات در داخل. بر همگان معلوم شد این جریان برعکس سر و صدای زیادی که می‌کند سرمایه اجتماعی خود را به پای #روحانی سوزانده است.