توییت حکیم دکتر روازاده :رهبر معظم انقلاب قبلا فرمودند #پیشرفت‌_ها باید در سفره مردم مشخص شود. لذا اگر این‌ پیشرفت‌ها و زحمات دولت که شکی در آن‌ها نیست، هنوز به طور ملموسی در سفره مردم قابل رؤیت نیست به این علت است که هنوز در پست‌های حساس افرادی حضور دارند

توییت حکیم دکتر روازاده :رهبر معظم انقلاب قبلا فرمودند #پیشرفت‌_ها باید در سفره مردم مشخص شود. لذا اگر این‌ پیشرفت‌ها و زحمات دولت که شکی در آن‌ها نیست، هنوز به طور ملموسی در سفره مردم قابل رؤیت نیست به این علت است که هنوز در پست‌های حساس افرادی حضور دارند که از دولت اصلاحاتند و همچنان سر کار هستند و تمام #مفاسد_اداری هم زیر سر آن‌ها است.آنها باید دو سال قبل اخراج می‌شدند.