توییت حکیم دکتر روزاده :#سردار_شهید_محمدرضا_زاهدی چند روز قبل ازشهادتش که برای هماهنگی به وطن آمده بود هدیه نوروزی را نپذیرفته و گفته بود هدیه من ملحق شدن به حاج قاسم است. همین هم شد.

توییت حکیم دکتر روزاده :#سردار_شهید_محمدرضا_زاهدی چند روز قبل ازشهادتش که برای هماهنگی به وطن آمده بود هدیه نوروزی را نپذیرفته و گفته بود هدیه من ملحق شدن به حاج قاسم است. همین هم شد. دومین شب قدر را در #مشهدالرضاعلیه‌السلام بود و فردای آن روز بعد از حضور در جلسه هماهنگی در سپاه به #سوریه رفت و ساعت ۱۷ همان روز به ملکوت اعلی عروج کرد و به آرزویش رسید.