عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صدشکر که این‌آمدو صدحیف که آن‌رفت

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صدشکر که این‌آمدو صدحیف که آن‌رفت