دلیل این که ایران در عملیات وعده صادق از همه ظرفیت‌های الکترونیکی خودش در استفاده از موشک‌های هایپرسونیک یا دیگر ادواتش استفاده نکرد این است که ایران در واقع خودش را برای راند دوم هم آماده کرده است، به این معنا که اگر اسرائیل دست به واکنش گسترده بزند، ایران سطح دیگری از عملیات نظامی […]

 دلیل این که ایران در عملیات وعده صادق از همه ظرفیت‌های الکترونیکی خودش در استفاده از موشک‌های هایپرسونیک یا دیگر ادواتش استفاده نکرد این است که ایران در واقع خودش را برای راند دوم هم آماده کرده است، به این معنا که اگر اسرائیل دست به واکنش گسترده بزند، ایران سطح دیگری از عملیات نظامی علیه اسرائیل را رو خواهد کرد.