گفت: سایت مدعی اصلاحات «‌خبرآنلاین‌» عکسی از تعدادی درخت قطع‌شده در خیابان ولی‌عصر تهران را منتشر کرده و زیر آن نوشته است «‌این بلایی است که زاکانی بر سر خیابان صدساله تهران آورده است‌»!

 

 
 
گفت: سایت مدعی اصلاحات «‌خبرآنلاین‌» عکسی از تعدادی درخت قطع‌شده در خیابان ولی‌عصر تهران را منتشر کرده و زیر آن نوشته است «‌این بلایی است که زاکانی بر سر خیابان صدساله تهران آورده است‌»! 
گفتم:‌ ولی این عکس مربوط به سال ۱۳۹۷ است! و خود همین سایت در همان سال ۹۷ این عکس را منتشر کرده بود!
گفت: این دیگر چه دشمنی و کینه‌ای است که برخی از مدعیان اصلاحات با دکتر زاکانی و نیروهای انقلابی دارند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: برخی از این مدعیان اصلاحات کِی و چه موقع می‌خواهند از این دروغگویی‌ها و کینه‌توزی‌ها دست بردارند؟!
گفتم: یک آدم شکمو مشغول غذا خوردن بود و دست از خوردن هم بر نمی‌داشت. آن‌قدر خورد و خورد که ناگهان ترکید! و بدنش پخش و پلا شد. یکی با نگرانی پرسید؛ چی شد؟ گفتند؛ هیچی، سیر شد!
 

 

 
 
گفت: سایت مدعی اصلاحات «‌خبرآنلاین‌» عکسی از تعدادی درخت قطع‌شده در خیابان ولی‌عصر تهران را منتشر کرده و زیر آن نوشته است «‌این بلایی است که زاکانی بر سر خیابان صدساله تهران آورده است‌»! 
گفتم:‌ ولی این عکس مربوط به سال ۱۳۹۷ است! و خود همین سایت در همان سال ۹۷ این عکس را منتشر کرده بود!
گفت: این دیگر چه دشمنی و کینه‌ای است که برخی از مدعیان اصلاحات با دکتر زاکانی و نیروهای انقلابی دارند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: برخی از این مدعیان اصلاحات کِی و چه موقع می‌خواهند از این دروغگویی‌ها و کینه‌توزی‌ها دست بردارند؟!
گفتم: یک آدم شکمو مشغول غذا خوردن بود و دست از خوردن هم بر نمی‌داشت. آن‌قدر خورد و خورد که ناگهان ترکید! و بدنش پخش و پلا شد. یکی با نگرانی پرسید؛ چی شد؟ گفتند؛ هیچی، سیر شد!