توییت حکیم دکتر روازاده :#آقای_پزشکیان گفتند دولت سوم روحانی نیستم پس چرا در گفت‌وگوی سیاسی #دکتر_ظریف وزیر امور خارجه ضعیف دولت قبل را در کنار خود نشاند تا او هم در مقابل مردمی که سالها از بی‌تدبیری #دولت_روحانی عذاب کشیدند‌

توییت حکیم دکتر روازاده :#آقای_پزشکیان گفتند دولت سوم روحانی نیستم پس چرا در گفت‌وگوی سیاسی #دکتر_ظریف وزیر امور خارجه ضعیف دولت قبل را در کنار خود نشاند تا او هم در مقابل مردمی که سالها از بی‌تدبیری #دولت_روحانی عذاب کشیدند‌، بگوید دولت روحانی کشور را سرفراز کرد؟!