توییت حکیم دکتر روازاده : در شرایط بسیار حساس کنونی،مصلحت امروز مملکت،انتخاب فردی با #کارنامه_اجرایی محکم و آزمون پس داده برای در دست گرفتن #قوه_مجریه کشور است.

توییت حکیم دکتر روازاده : در شرایط بسیار حساس کنونی،مصلحت امروز مملکت،انتخاب فردی با #کارنامه_اجرایی محکم و آزمون پس داده برای در دست گرفتن #قوه_مجریه کشور است.
مابه عنوان پیشکسوتان طب ایرانی _اسلامی در #انتخابات_دوره_چهاردهم_ریاست_جمهوری به #آقای_دکتر_قالیباف رای میدهیم.