توییت حکیم دکتر روازاده : حضرت امیرالمؤمنین طبق نامه‌های 38،39،41،45،53 کسی را برای ریاست‌جمهوری به ما معرفی می‌فرماید که دارای ویژگی‌های زیر باشد؛ #ساده_زیستی و #عدم_ثروت‌اندوزی، برخورد با نزدیکان دارای فساد اقتصادی، عدم همراهی و به‌کارگیری دنیاطلبان، عقب‌نشینی نکردن در برابر دشمن، به نظرات مردم اعتنا داشتن، توجه به قشر ضعیف و عازم بر کاهش گرفتاری مردم، کینه و دشمنی بین مردم راه نمی‌اندازد

توییت حکیم دکتر روازاده : حضرت امیرالمؤمنین طبق نامه‌های ۳۸،۳۹،۴۱،۴۵،۵۳ کسی را برای ریاست‌جمهوری به ما معرفی می‌فرماید که دارای ویژگی‌های زیر باشد؛ #ساده_زیستی و #عدم_ثروت‌اندوزی، برخورد با نزدیکان دارای فساد اقتصادی، عدم همراهی و به‌کارگیری دنیاطلبان، عقب‌نشینی نکردن در برابر دشمن، به نظرات مردم اعتنا داشتن، توجه به قشر ضعیف و عازم بر کاهش گرفتاری مردم، کینه و دشمنی بین مردم راه نمی‌اندازد، تلاش برای از بین بردن فساد، سوء ظن به دشمن حتی هنگام صلح، نظارت بر زیردستان و انتخاب فرد شایسته برای خدمت به مردم