یکی از اسناد خطرناک کشور راجع به مسئله تراریخته هاست؛ مساله تراریخته به معنای ترور بیولوژیک گسترده مردم ایران است. ما وقتی اول گفتگوها این بحث ها را انجام دادیم برخی به تمسخر گرفتند اما بعداً نهاد های امنیتی کشور ورود پیدا کرده و این پرونده را در دستور کار جدی خود قرار داده اند. […]

یکی از اسناد خطرناک کشور راجع به مسئله تراریخته هاست؛ مساله تراریخته به معنای ترور بیولوژیک گسترده مردم ایران است. ما وقتی اول گفتگوها این بحث ها را انجام دادیم برخی به تمسخر گرفتند اما بعداً نهاد های امنیتی کشور ورود پیدا کرده و این پرونده را در دستور کار جدی خود قرار داده اند.
دانشگاه معارف اسلامی قم، ۴ خرداد ۱۳۹۶

پی نوشت دبیر کل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران، دکتر حسین روازاده:

زمانی که موضوع تراریخته ها به مجلس رفت و ممنوعیت آن در عرصه های مختلف تصویب شد و مراجع بزرگ فتوا به نفی آن دادند متولیان سلامت معنای تراریخته را جستجو میکردند حالا وزارت محترم بهداشت و درمان چرا اجازه میدهد که برخی افراد فعال در آن وزارتخانه ادعا کنند که چون ما متولی سلامتیم هر چه دلمان بخواهد می توانیم بگوییم و در مقابل قانون و مراجع بایستند و با بی شرمی بگویند تراریخته مشکلی ندارد چرا جرات ندارید واضح نظرتان را بگویید و بفرمایید ما نه قانون را قبول داریم و نه مراجع عالی قدر را و نه مردم را چرا که نمایندگان مجلس امانتدار مردم اند و بی حرمتی به قانون یعنی بی حرمتی به نماینده مجلس و در نهایت بی حرمتی به ملت است.

ما به عنوان ملت ایران هرگاه صلاح بدانیم در چارچوب قانون آتش به اختیار عمل خواهیم کرد.