🔸وزیر جهاد کشاورزی در پی «انتشار ناقص» فیلمی از سخنانش با انتشار پیامی از این که شائبه توهین به بندگان خدا حتی به ذهنش خطور کرده باشد، به خداوند متعال پناه برده است. 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸وزیر جهاد کشاورزی در پی «انتشار ناقص» فیلمی از سخنانش با انتشار پیامی از این که شائبه توهین به بندگان خدا حتی به ذهنش خطور کرده باشد، به خداوند متعال پناه برده است.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف