🔸 بنگاه سخن‌ پراکنی سرویس جاسوسی ملکه انگلیس (BBC فارسی) اخیراً نسبت به کشاورزان ایرانی احساس تکلیف کرده و در یک جریان رسانه‌ای مشکوک به تخریب چهره حجتی وزیر جهاد کشاورزی مشغول است!  📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 بنگاه سخن‌ پراکنی سرویس جاسوسی ملکه انگلیس (BBC فارسی) اخیراً نسبت به کشاورزان ایرانی احساس تکلیف کرده و در یک جریان رسانه‌ای مشکوک به تخریب چهره حجتی وزیر جهاد کشاورزی مشغول است! 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف