🔆عمر درخت شفتالو کوتاه است ،پس باید بطور متناوب از پی هم کاشته شود ونگذارند که از بین برود،طوری باشد که درخت کهن وخشک را میبُرند درخت جوان ثمر دهد. 🔆در بعضی مناطق نمیدانند که میتوان شفتالو را خشک کرد وطولانی  نگهداشت بهمین خاطر زیاد نمیکارند. 👌 در بعضی مناطق هسته شفتالو را بیرون آورده […]

🔆عمر درخت شفتالو کوتاه است ،پس باید بطور متناوب از پی هم کاشته شود ونگذارند که از بین برود،طوری باشد که درخت کهن وخشک را میبُرند درخت جوان ثمر دهد.

🔆در بعضی مناطق نمیدانند که میتوان شفتالو را خشک کرد وطولانی  نگهداشت
بهمین خاطر زیاد نمیکارند.

👌 در بعضی مناطق هسته شفتالو را بیرون آورده و جای آن مغز گردو میگذارند و خشک میکنند؛نقلی نیکوست😋

👌و بهترین راه نگهداری اینست که از همه نوع شفتالو پوست آن باز کنند و دو سه روز در آفتاب بگذارند و 
بعد از آن در سایه خشک کنند بغایت لذیذ و خوشمزه باشد😋😋

📚منبع: آثار واحیا فضل الله همدانی ص۱۶.