🔸 دامداری و چوپانی، رشته رسمی دانشگاهی در دانشگاه "دیپ اسپرینگز" کالیفرنیا، دانش آموزان باید دامداری کرده و علاوه بر شرکت در کلاس‌ به گاو‌ها شیر بدهند و از آن‌ها مراقبت کنند . 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 دامداری و چوپانی، رشته رسمی دانشگاهی در دانشگاه "دیپ اسپرینگز" کالیفرنیا، دانش آموزان باید دامداری کرده و علاوه بر شرکت در کلاس‌ به گاو‌ها شیر بدهند و از آن‌ها مراقبت کنند .

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف