🔹 ایسنا نوشت: محصول هندوانه کشاورزان بخش جلگه چاه هاشم دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان به علت کمبود کامیون در حال خراب شدن است. 🔹 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: "برای حمل محصول هندوانه به بازار مصرف روزانه به حداقل ۶۰۰ کامیون نیاز داریم، در حالی که روزانه ۳۵۰ کامیون در این بخش […]

🔹 ایسنا نوشت: محصول هندوانه کشاورزان بخش جلگه چاه هاشم دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان به علت کمبود کامیون در حال خراب شدن است.

🔹 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: "برای حمل محصول هندوانه به بازار مصرف روزانه به حداقل ۶۰۰ کامیون نیاز داریم، در حالی که روزانه ۳۵۰ کامیون در این بخش مشغول بکارند. "

🔹 وی افزود: "در صورت حل نشدن این مشکل بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول هندوانه در این منطقه خراب می شود."

 اتلاف آب کشت هندوانه نیست، اتلاف آب ضایع شدن هزاران تن هندوانه سر مزرعه هاست

 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف