🔸  پیام مهم و راهبردی امام خمینی (ره) در خصوص اولویت‌ قرار دادن پیشرفت کشاورزی نسبت به صنعت و لزوم حفظ مزیت در این بخش… کد مطلب : M97031605 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸  پیام مهم و راهبردی امام خمینی (ره) در خصوص اولویت‌ قرار دادن پیشرفت کشاورزی نسبت به صنعت و لزوم حفظ مزیت در این بخش…

کد مطلب : M97031605

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف