🔸 بخشی از سند قدیمی‌ برقراری ارتباط با مؤسسه وابسته به راکفلر در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۱ش) که بین مدیر عامل ایری و یکی از معاونان وقت وزیر کشاورزی ایران امضاء شد! 📚 منبع : آنتی بیوتروریسم

🔸 بخشی از سند قدیمی‌ برقراری ارتباط با مؤسسه وابسته به راکفلر در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۱ش) که بین مدیر عامل ایری و یکی از معاونان وقت وزیر کشاورزی ایران امضاء شد!

📚 منبع : آنتی بیوتروریسم