مدیرکل خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: از مناطق خواسته شده که در احداث فضاهای سبز جدید از چمن استفاده نشود.   کد مطلب : 97050402 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

مدیرکل خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: از مناطق خواسته شده که در احداث فضاهای سبز جدید از چمن استفاده نشود.

 

کد مطلب : 97050402

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف