️درفرانسه روی بسته مرغ‌هایی که زمان کمی به تاریخ انقضایش مانده نوشته شده: "نه به اسراف؛من را بخورید" قیمتش از ۴ یورو ۲ یورو شده!   کد مطلب : 97052001 📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

️درفرانسه روی بسته مرغ‌هایی که زمان کمی به تاریخ انقضایش مانده نوشته شده: "نه به اسراف؛من را بخورید" قیمتش از ۴ یورو ۲ یورو شده!

 

کد مطلب : 97052001

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف