⚠️ آنقدر برای آزادسازی تراریخته عجله کردید که واژه "رها سازی" را "راهسازی" نوشتید. عمیقاً امیدواریم در طراحی ضوابط ایمنی دقت بیشتری کرده باشید.   📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

⚠️ آنقدر برای آزادسازی تراریخته عجله کردید که واژه "رها سازی" را "راهسازی" نوشتید. عمیقاً امیدواریم در طراحی ضوابط ایمنی دقت بیشتری کرده باشید.

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف