در تفکر سازه‌ای همین بس که بیش از ۱۱۳ سد در دست احداث‌ وجود دارد و همزمان نگران کاهش بارندگی و بحران آب هستیم. برخی از این سدها ارزیابی محیط زیست را هم ندارند.   📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

در تفکر سازه‌ای همین بس که بیش از ۱۱۳ سد در دست احداث‌ وجود دارد و همزمان نگران کاهش بارندگی و بحران آب هستیم. برخی از این سدها ارزیابی محیط زیست را هم ندارند.

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف