پیاز گل نسبت به نوعی که دارد، نیاز به گذراندن دوره گرمایی و سرمایی دارد تا گل دهی موفقی را تجربه کند.      

پیاز گل نسبت به نوعی که دارد، نیاز به گذراندن دوره گرمایی و سرمایی دارد تا گل دهی موفقی را تجربه کند.