سرگین کبوتر را در آب کنند ودر شاخه های درخت مالند بار بسیار آورد. واگر عصاره ی برگ باقلی بردرخت پاشند بار آن درخت بسیار شود. واگر درختی بار نیاورد شخصی تبری به دست گیرد ودامن برمیان زند وآستینها را برمالد وبرسبیل قهر به جانب درخت می آید وقصد آن می کند که درخت را […]

سرگین کبوتر را در آب کنند ودر شاخه های درخت مالند بار بسیار آورد.
واگر عصاره ی برگ باقلی بردرخت پاشند بار آن درخت بسیار شود.
واگر درختی بار نیاورد شخصی تبری به دست گیرد ودامن برمیان زند وآستینها را برمالد وبرسبیل قهر به جانب درخت می آید وقصد آن می کند که درخت را بیندازد ودیگری بیاید وحمایت می کند ومی گوید که این درخت را مینداز که در سال آینده بار خواهد آورد به فرمان خدای- عزوجل درسال آینده بار آورد وبه تجربه صحت این معلوم شده است.


معانی:
سبیل قهر=حالت ترس وغضب 
🗒صفحه ی ۴۱


📚منبع: کتاب معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)
تالیف عبدالعلی بیرجندی(در گذشته ی ۹۳۴ ه.ق)