یکی از با کیفیت ترین عسل دنیا در کوبا تولید می شود. علت این مساله آن است که طی سالها تحریم کوبا، حشره کش و ضد آفت وارد این کشور نشده و این مساله باعث شده که آسیبی به زنبورها وارد نشود.    

یکی از با کیفیت ترین عسل دنیا در کوبا تولید می شود. علت این مساله آن است که طی سالها تحریم کوبا، حشره کش و ضد آفت وارد این کشور نشده و این مساله باعث شده که آسیبی به زنبورها وارد نشود.