مردم آلمان زباله ها را از مبدا تفکیک میکنند ولی آیا ما برای این کار در کشورمان مطلوبیت و منافع لازم را برای مردم ایجاد کرده‌ایم یا فقط به توصیه اخلاقی بسنده میکنیم؟!   📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

مردم آلمان زباله ها را از مبدا تفکیک میکنند ولی آیا ما برای این کار در کشورمان مطلوبیت و منافع لازم را برای مردم ایجاد کرده‌ایم یا فقط به توصیه اخلاقی بسنده میکنیم؟!

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف