شهید نواب صفوی: اگر با کاشتن گندم بر پشت بام خانه می توانی رفع احتیاج از بیگانه کنی بهتر است به این کار اقدام کنی تا اینکه دست گدایی بسوی دشمن اسلام دراز کنی!   📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

شهید نواب صفوی: اگر با کاشتن گندم بر پشت بام خانه می توانی رفع احتیاج از بیگانه کنی بهتر است به این کار اقدام کنی تا اینکه دست گدایی بسوی دشمن اسلام دراز کنی!

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف