💬 بهمن افراسیابی معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری:  🔹تاکنون ۷۶ میلیون هکتار از ۸۴ میلیون هکتار مراتع ممیزی شده است. 🔹 موضوع حفاظت از عرصه های مرتعی کشور یکی از سیاست های اجرایی این سازمان است و تا پایان امسال برنامه جامع مدیریتی و حفاظتی عرصه های ممیزی شده تدوین […]

💬 بهمن افراسیابی معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری:

 🔹تاکنون ۷۶ میلیون هکتار از ۸۴ میلیون هکتار مراتع ممیزی شده است.

🔹 موضوع حفاظت از عرصه های مرتعی کشور یکی از سیاست های اجرایی این سازمان است و تا پایان امسال برنامه جامع مدیریتی و حفاظتی عرصه های ممیزی شده تدوین می شود.

🔹با اجرای این برنامه در عرصه های مرتعی که به بهره بردار واگذار شده است، با بهره بردار یک قرارداد حفاظتی منعقد و حفاظت به مردم واگذار می شود و کار نظارتی بر عهده سازمان جنگل ها، آبخیزداری و مراتع خواهد بود.
 

 

کد مطلب : 98022234

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف