مورد حمایت شورای وحدت، جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران و جبهه یاس