فصل اول : کلیات ماده ۱)نام: جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آئین ‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار جامعه نامیده می‌شود. ماده ۲)هدف: هدف جامعه بستر سازی در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بخش کشاورزی کشور در راستای […]

فصل اول : کلیات

ماده ۱)نام: جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آئین ‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار جامعه نامیده می‌شود.
ماده ۲)هدف:
هدف جامعه بستر سازی در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بخش کشاورزی کشور در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده ۳: محدوده جغرافیای فعالیت در سطح کل کشور می‌باشد.
ماده ۴: مرکز اصلی جامعه در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، بین چهار راه گلشن و پیروز، خیابان برادران شهید یاسری شمالی است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از وزارت کشور در سایر شهرستانها شعبه، دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.
تبصره ۱: نشانی دفتر مرکزی و شعب و تغییرات بعدی آن به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.
تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب جامعه نمی‌تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.
ماده ۵: جامعه التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد.

فصل دوم: عضویت

ماده ۶: شرایط عضویت:
۱٫    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲٫    تقید به فعالیت در چارچوب قانون
۳٫    تابعیت ایران
۴٫    محروم نبودن از حقوق اجتماعی
۵٫    پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه
۶٫    پرداخت حق عضویت
تبصره: تشخیص موارد فوق تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی به عهده هیئت مؤسس و پس از آن به عهده شورای مرکزی خواهد بود.
ماده۷ : انواع عضویت:
۱-    عضو اصلی: فردی است که متقاضی عضویت در جامعه باشد و تقاضای وی مورد پذیرش مرجع صلاحیت‌دار مندرج در این اساسنامه قرار گیرد.
۲-    عضو افتخاری: فردی است که با توجه به ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، شخصیتی و با پیشنهاد یکی از اعضای هیات نظارت یا شورای مرکزی و تصویب هیات نظارت یا شورا به عضویت افتخاری پذیرفته می‌شود.

ماده۸ : خاتمه عضویت در موارد زیر امکان‌پذیر می‌شود.
۱٫    استعفا بصورت کتبی
۲٫    اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای هیأت نظارت یا شورای مرکزی یا حداقل یک بیستم اعضای اصلی جامعه و تصویب مجمع عمومی
۳٫    فوت
۴٫    حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
۵٫    از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در ماده ۵

فصل سوم: تشکیلات و ارکان

ماده۹ :هیات موسس:
هیأت مؤسس به مجموعه افرادی گفته می‌شود که تقاضای تأسیس جامعه را ارائه نموده و دارای اختیارات زیر می‌‌باشند:
۱٫    انجام کلیه مقدمات تأسیس و ارائه مرامنامه و اساسنامه و اخذ پروانه فعالیت
۲٫    دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی جامعه حداکثر یکسال پس از صدور پروانه فعالیت
۳٫    انجام وظایف ارکان جامعه تا برگزاری اولین مجمع عمومی
۴٫    پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی
تبصره ۱: هیأت مؤسس دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه‌دار خواهد بود. نحوه انتخاب و وظایف آنان و همچنین چگونگی برگزاری جلسات و تدوین آئین‌نامه های موقت و … به تصویب هیأت مؤسس خواهد رسید.
تبصره ۲: در صورت عدم برگزاری اولین مجمع عمومی تا مدت یکسال پس از صدور پروانه، ‌پروانه فعالیت توقیف و فعالیت جامعه متوقف خواهد شد.
تبصره ۳: هیأت مؤسس پس از تشکیل اولین مجمع عمومی به هیأت نظارت تبدیل که دارای اختیارات مندرج در ماده ۱۱ می‌باشد.

ماده ۱۰: ارکان جامعه عبارتند از:
۱٫    هیأت مؤسس (نظارت)
۲٫    مجمع عمومی
۳٫    شورای مرکزی
۴٫    دبیر کل
۵٫    هیأت بازرسی
۶٫    هیأت اجرایی
۷٫    کمیته‌های تخصصی
ماده ۱۱: اختیارات و وظایف هیأت نظارت:
۱٫    نظارت و تائید خط مشی و سیاستهای کلان جامعه که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
۲٫    تائید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و بازرسان
۳٫    معرفی افراد جایگزین برای اعضای هیأت نظارت به مجمع عمومی
۴٫    تفسیرمرامنامه و اساسنامه
۵٫    دعوت جهت عضویت افتخاری ازاشخاصی که میتواننددرهریک ازارکان واجزاء وبخشهای جامعه موثرواقع شوند
ماده ۱۲: مجمع عمومی عالی‌ترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه بوده و به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. اولین مجمع عمومی حداکثر یک سال پس از صدور پروانه فعالیت برگزار خواهد شد.
تبصره ۱: مجمع عمومی عادی سالی یکبار و حداقل یکماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می‌شود.
تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد "دوسوم"  اعضای شورای مرکزی یا  "یک سوم " اعضای اصلی یا هیات نظارت برگزار می‌شود.
تبصره۳: مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصویب هر موضوعی بجز مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری برای آنها پیش‌بینی شده با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر می‌باشد.
تبصره ۴: در صورتی که مجمع عمومی در دعوت نخست به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با هر تعداد عضو اصلی حاضر رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.
تبصره ۵: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت کتبی صورت می‌گیرد.
آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.
تبصره ۶: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب بایستی به وزارت کشور اعلام تا نماینده ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام شود.
تبصره ۷: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، ‌اداره می‌شود. هیأت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۸: در صورتی که دبیر کل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید هیأت بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیأت بازرسی " دوسوم "  اعضای اصلی یا هیات نظارت می‌توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی وزارت کشور صورت گیرد.

ماده ۱۳: مجمع عمومی دارای وظایف زیر می‌باشد:
۱٫    انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت ۳ سال و هیأت بازرسی برای مدت یکسال که به تائیدهیأت نظارت رسیده
۲٫    قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی پس از تأئید هیأت نظارت
۳٫    تصویب انحلال جامعه و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه پس از تأئید هیأت نظارت
۴٫    تغییر در مرامنامه و اساسنامه جامعه با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی پس از تأئید هیأت نظارت
۵٫    تعیین خط‌مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه‌های کلان جامعه پس از تأئید هیأت نظارت
۶٫    استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد جامعه در دوره گذشته
۷٫    استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت
۸٫    تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی
۹٫    تصویب آئین‌نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی
۱۰٫    تصویب ترازنامه و بودجه جامعه
۱۱٫    تعیین میزان حق عضویت سالانه
۱۲٫    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه جامعه
تبصره ۱: هر گونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه، هیأت رهبری جامعه در صورتی معتبر است که پس از بررسی و تأیید هیات نظارت به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.
تبصره ۲: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست "یک سوم"  اعضای اصلی پس از بررسی و تأیید هیات نظارت و با اطلاع قبلی وزارت کشور در دستور کار مجمع عمومی قرار می‌گیرد. و باید به تصویب" دوسوم" اعضای اصلی مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی، مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده‌اند نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.
تبصره ۳: جامعه یک نسخه از مصوبات مجمع عمومی را به وزارت کشور ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۴: شورای مرکزی:
شورای مرکزی متشکل از ۱۵ نفر عضو اصلی و۳ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که۸ نفر توسط مجمع عمومی و۷ نفرتوسط هیات مؤسس (نظارت) برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و رهبری جامعه را به عهده داشته و در کلیه امور مربوط به جامعه در مقابل مجمع عمومی و دستگاههای ذیربط مسئول است.
تبصره ۱:تعداد۷ نفر ازمنتخبین عضو هیات موسس از اعضای ثابت شورای مرکزی در هر دوره می باشند
تبصره۲: در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی‌البدل جایگزین خواهند شد.
تبصره ۳: جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک‌بار و با حضور "دوسوم" اعضا برگزار می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثرت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مرکزی) در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی‌البدل می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.
تبصره ۴: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.
تبصره۵: نحوه تأسیس و اداره شعب شهرستانها بوسیله آیین نامه که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می‌رسد تعیین خواهد شد.
تبصره۶:در صورت تصویب و تائید هیات موسس (نظارت)تعداد اعضای شورای مرکزی در حد لزوم افزایش خواهد یافت.
ماده ۱۵: اختیارات و وظایف شورای مرکزی
۱٫    انتخاب، قبول استعفاء و عزل دبیرکل و اعضای هیأت اجرایی (مسئولین واحدها)
۲٫    تدوین سیاستهای کلان (در چارچوب مرامنامه و اساسنامه) و ارائه آن به هیأت نظارت و مجمع عمومی جهت تصویب
۳٫    پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های داخلی جامعه به هیأت نظارت و مجمع عمومی برای تصویب
۴٫    نظارت بر عملکرد هیأت اجرایی
۵٫    موافقت باتأسیس دفاتروشعب در استانها و شهرستانها و مناطق پیشنهادی از سوی دبیر کل و انتخاب مسئول مربوطه
۶٫    پیگیری مصوبات مجمع عمومی
۷٫    پذیرش عضویت اعضای جدید
۸٫    پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی
۹٫    پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به هیأت نظارت و مجمع عمومی
۱۰٫    تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان پس از تائید هیأت نظارت
۱۱٫    پیشنهاد انحلال جامعه
۱۲٫    تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع پس از تائید هیأت نظارت
۱۳٫    بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دبیر کل و گروههای تخصصی
۱۴٫    انتخاب و عزل روسای گروههای تخصصی
۱۵٫    رسیدگی و اظهار نسبت به گزارش عملیات سالانه دبیر کل
۱۶٫    انتخاب هیات تحریریه نشریات جامعه
ماده ۱۶: دبیر کل
دبیرکل بالاترین مقام حقوقی – اجرایی جامعه است که از بین اعضای شورای مرکزی و با رأی اکثریت نسبی آنان برای مدت۳ سال توسط شورای مرکزی انتخاب شده و ریاست آنرا بعهده دارد. وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است:
۱٫    اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء
۲٫    پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن
۳٫    ارائه گزارش سالیانه عملکرد جامعه پس از ارائه به هیأت نظارت به مجمع عمومی
۴٫    پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه
۵٫    دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن
۶٫    حفظ و حراست از اموال منقول و غیر‌منقول جامعه
۷٫    افتتاح و رسیدگی به حسابهای جامعه و پرداخت دیون و وصول مطالبات
۸٫    اقامه دعوی از طرف جامعه و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل
۹٫    پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی
۱۰٫    انتشار بیانیه‌ها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریان‌های مختلف کشور از طرف جامعه
۱۱٫    پاسخگویی به کلیه تصمیمات اقدامات و عملکرد جامعه
۱۲٫    ایجاد هماهنگی بین روسای کمیته های تخصصی
۱۳٫    نشر کل هرگونه کتب و نشریات تخصصی
۱۴٫    پیشنهادات اصلاحات لازم در اساسنامه به شورای مرکزی
۱۵٫    پیشنهاد خط مشی ها و راهبردها و برنامه به شورای مرکزی
تبصره ۱: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی و هیأت نظارت بعنوان قائم مقام دبیرکل تعیین می‌گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.
تبصره ۲: دبیر کل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتهای جامعه را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون قرار خواهد داد.
ماده ۱۷: هیأت بازرسی
هیأت بازرسی از ۲ نفر عضو اصلی و ۱نفر عضو علی‌البدل از افرادی که آشنا به امور بازرسی می‌باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند. بازرسان می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.
بازرسان دارای وظایف زیر می‌باشند:
۱٫    نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، هیأت اجرایی و عملکرد جامعه
۲٫    بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی جامعه و ارائه گزارش آنها به هیأت نظارت و مجمع عمومی
۳٫    رسیدگی به گزارشهای واصله در خصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی و هیأت نظارت
۴٫    بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه جامعه
۵٫    ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی و هیأت نظارت
۶٫     بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)
تبصره ۱: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی آنان نمی‌توانند متقاضی عضویت در هیأت بازرسی شوند.
تبصره ۲: اعضای هیأت بازرسی نمی‌توانند در هیچیک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.
تبصره ۳: کلیه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.
ماده ۱۸: هیأت اجرایی
هیأت اجرایی متشکل از مسئولین واحدهای اجرایی می‌باشد که بین اعضای اصلی توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را بعهده دارند:
۱٫    اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل
۲٫    برنامه‌ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیرکل
۳٫    فراهم آوردن زمینه برگزاری کنگره پس از تصویب شورای مرکزی
۴٫    واحدهای اجرایی به تناسب فعالیتعای جامعه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۹: کمیته‌های تخصصی
متناسب با نوع فعالیتهای کشاورزی و فرهنگی وسیاسی و … به منظور تحقق اهداف جامعه به تعداد لازم کمیته‌های تخصصی با شرایط زیر تشکیل می‌گردند:
هر کمیته تخصصی با توجه به نوع و ضرورت فعالیت دارای حداقل ۳ نفر عضو می‌باشد. روسای کمیته‌های تخصصی توسط  شورای مرکزی انتخاب و حکم آنها توسط دبیرکل جامعه صادر می گردد.
وظایف و اختیارات کمیته‌های تخصصی به شرح ذیل است:
۱)    تهیه و پیشنهاد برنامه‌ها و طرح‌هایی متناسب بااهداف جامعه درزمینه تخصص مربوطه و با اولویت نیازهای روز کشور
۲)    اجرای پروژه‌های مصوب شورای مرکزی
۳)    انجام فعالیتهای مطالعاتی تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی، سیاسی، اقتصادی
۴)    پیگیری اهداف جامعه در ارتباط با متخصصین و تولیدکنندگان و غیره
۵)    تشکیل کلاسها و کارگاههای آموزشی برای اعضاء در جهت آشنایی با یافته‌های جدید و کسب مهارت
تبصره ۱: تعداد و زمینه فعالیت گروههای تخصصی توسط شورای مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره ۲: هر کمیته تخصصی دارای یک رئیس و یک دبیر است.
ماده ۲۰شعب:
جامعه می‌تواند با تصویب شورای مرکزی در داخل یا خارج از کشور، اقدام به ایجاد دفاتر یا شعب نماید.

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیر کل با کمیسیون ماده ۱۰

ماده ۲۱: علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال می نماید:
۱٫    گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن
۲٫    کلیه بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بولتن‌ها
۳٫    بک نسخه از تمامی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ارکان
۴٫    گزارش بازرسان
۵٫    گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیتها برگزار می‌شود.
۶٫    گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتایج حاصله
۷٫    گزارش تعداد اعضای جامعه و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه
۸٫    اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

فصل پنجم: منابع مالی درآمدی

ماده ۲۲: بودجه جامعه ازطریق حق عضویت، کمک‌های مالی اشخاص حقیقی وحقوقی، وقف، وصیت و .. تأمین می‌شود.
تبصره ۱: جامعه هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت.
تبصره ۲: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهد‌آور به امضاء مسئول واحد مالی و دبیرکل و مهر جامعه معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۳: درآمدها و هزینه‌های جامعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قرار می‌گیرد.
تبصره ۱: سال مالی جامعه منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.
تبصره ۲: کلیه درآمدها و وجوه جامعه در حساب مخصوصی بنام جامعه نزدیکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می‌شود.

فصل ششم: تعطیلی موقت و انحلال

ماده ۲۴: اصل بر فعالیت مستمر جامعه می‌باشد با این وجود در صورت پیشنهاد "دوسوم"  اعضای شورای مرکزی و تصویب اکثریت نسبی هیأت نظارت و اعضاء مجمع عمومی جامعه می‌تواند پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها، فعالیتهای خود را برای مدت یکسال موقتاً تعطیل نماید. این تعطیلی فقط برای یکبار با درخواست حداقل "دوسوم"  اعضای شورای مرکزی یا هیات نظارت و تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قابل تمدید می‌باشد. در صورت تداوم تعطیلی جامعه منحل تلقی می‌شود.
تبصره: جامعه در دوره تعطیلی موقت حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
ماده ۲۵: جامعه در موارد زیر منحل می‌شود:
۱٫    با پیشنهاد"دوسوم" اعضای شورای مرکزی و تصویب "دوسوم" اعضاء مجمع عمومی پس از تائید هیأت نظارت
۲٫    با پیشنهاد "یک سوم "اعضای اصلی و تصویب "دوسوم"  اعضاء مجمع عمومی پس از تائید هیأت نظارت
۳٫    بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب به استناد ماده ۱۶ قانون و صدور حکم قطعی دادگاه
۴٫    رأی  قطعی دادگاه صالحه
ماده ۲۶: در صورت تصویب انحلال جامعه هیأت تصفیه ای مرکب از سه نفر از اعضای هیات نظارت توسط کنگره انتخاب می‌شوند. این هیأت موظف است زیر نظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون جامعه نسبت به اهداء اموال منقول و غیر منقول به ولی فقیه عادل زمان اقدام و ظرف مدت حداکثر ۶ ماه شرح و بیلان آن را در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قرار دهد.

فصل هفتم: مواد متفرقه
ماده ۲۷: مکاتبات رسمی جامعه با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی با مهر جامعه انجام می‌شود.
دبیرکل در حفظ سربرگ، مهر و نشان جامعه دارای مسئولیت قانونی می‌باشد.
ماده ۲۸: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش‌بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۲۹: مرامنامه و اساسنامه جامعه پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.