🔹 شاهكار ايرانيان در امر هدايت و مصرف بهينه آب است   📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔹 شاهكار ايرانيان در امر هدايت و مصرف بهينه آب است

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف